فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۳۶ از ۲۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 2538-6336 بهار 1399 دانشگاه کاشان
نشریه مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مهندسی زراعی 2588-5944 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2588-5073 پاییز و زمستان 1398 انجمن ایمنی زیستی ایران
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1399 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مجله میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 2476-3543 پاییز 1398 انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
نشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 بهار 1399 انجمن حشره شناسی ایران
فصلنامه نهال و بذر 1387 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2476-7735 زمستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله کشاورزی بوم شناختی 2251-6824 1398 انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1399)
 • pISSN: 2476-7735 eISSN: 2476-7743
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
  سردبیر: دکتر محمدرضا محبوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6824
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
  مدیر مسئول: دکتر هومان لیاقتی
  سردبیر: دکتر اسکندر زند
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال