فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۲۱ تا ۲۴۰ از ۲۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی ترافیک 2322-1143 زمستان 1394 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
مهندسی تصمیم تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی 2322-3111 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل 2008-6598 زمستان 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
مهندسی دریا 1735-7608 پاییز و زمستان 1398 انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل 2423-5350 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مهندسی ساخت و تولید ایران 2476-504X اسفند 1398 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مهندسی سازه و ساخت 2476-3977 پاییز 1398 انجمن مهندسی سازه ایران
مهندسی شناورهای تندرو 2423-3668 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهندسی شیمی ایران 1735-5400 اردیبهشت 1398 انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت شریف 1028-7167 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریف 1028-7167 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی 2008-7454 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس 2476-6763 آذر و دی 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر 2588-2988 خرداد و تیر 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 2008-7918 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 2008-9635 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهندسی گاز ایران 2588-5251 شهریور 1398 انجمن مهندسی گاز ایران
مهندسی متالورژی 1563-1745 بهار 1398 انجمن مهندسین متالورژی ایران
|
 • pISSN: 2322-1143
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2476-3977 eISSN: 2538-2616
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی سازه ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا هوائی
  سردبیر: دکتر حمزه شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5400
  دوماهنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 102 (اردیبهشت 1398)
 • pISSN: 2588-5251 eISSN: 2588-5251
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  سردبیر: دکتر رضا مسیبی بهبهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (شهریور 1398)
 • pISSN: 1563-1745
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین متالورژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر پرویز دوامی
  سردبیر: دکتر محمود نیلی احمدآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال