فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۰۱ تا ۲۳۱۵ از ۲۳۱۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کنترل 2008-8345 بهار 1398 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 2322-2883 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
کنترل صنعتی 2588-4158 پاییز و زمستان 1395 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کواترنری ایران 2423-7108 زمستان 1397 انجمن کواترنری ایران
کودکان استثنایی 1682-6612 تابستان 1398 پژوهشکده کودکان استثنایی
کومش 1608-7046 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران 2322-2344 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
کیمیای هنر 2251-8630 زمستان 1397 پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
یافته 1563-0773 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
یافته های نوین در زمین شناسی بهار و تابستان 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-8345 eISSN: 2538-3752
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: دکتر ایرج گودرزنیا
  سردبیر: دکتر علی خاکی صدیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2588-4158
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
  مدیر مسئول: مهندس عباس شعری مقدم
  سردبیر: دکتر سیدعلی اکبر صفوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2423-7108
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کواترنری ایران
  مدیر مسئول: فریبرز قریب
  سردبیر: دکتر قاسم عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-8630
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
  سردبیر: دکتر سیدغلامرضا اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال