فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۲۰ از ۲۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فناوری های نوین در سیستم های انرژی 2423-6063 تابستان 1396 دانشگاه قوچان
فناوری های نوین غذایی 2476-4787 تابستان 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فنی و مهندسی دانشگاه مازندران 0751-1735 پاییز 1384 دانشگاه مازندران
فنی و مهندسی مدرس 1027-5940 زمستان 1388 دانشگاه تربیت مدرس
ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
مجله عمران و پروژه 2676-511X آبان 1398 دکتر علی قربانی
محاسبات نرم 2322-3707 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه کاشان
محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 1398 دکتر شمس الله قنبری
مدل سازی در مهندسی 2008-4854 زمستان 1398 دانشگاه سمنان
مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه قم
مصالح و سازه های بتنی 2538-5828 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی بتن ایران
مطالعات در دنیای رنگ 2251-7278 پاییز 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
مطالعات عمران شهری 2588-4735 تابستان 1398 دکتر پاکزاد آزادخانی
منابع آب و توسعه 2345-5012 بهار 1395 مهندس سعیده احمدی
منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 1397 انجمن رمز ایران
مهندسی برق 2008-7799 Autumn 2019 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی برق و الکترونیک ایران 1735-7152 بهار 1399 دکتر حسن غفوری فرد
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران 1682-3745 زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
مهندسی پزشکی زیستی 2008-5869 زمستان 1398 انجمن مهندسی پزشکی ایران
|
 • pISSN: 1027-5940
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی یزدیان ورجانی
  سردبیر: دکتر مهدی معرفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (زمستان 1388)
 • pISSN: 2008-4854
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین فریدون
  سردبیر: پروفسور نیما امجدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-7799 eISSN: 2538-3051
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  مدیر مسئول: دکتر اصغر عسگری
  سردبیر: دکتر ابراهیم بابایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و نهم شماره 3 (Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال