فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۰۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله توسعه علوم انسانی بهار و تابستان 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
مجله توسعه فضاهای پیراشهری 2676-4164 بهار و تابستان 1399 دکتر حسن افراخته
نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
ماهنامه توسعه مدیریت بهار 1396 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1735-9389 تابستان 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
ماهنامه توسعه معادن بهمن و اسفند 1398 مهندس علیرضا خدایی
دو ماهنامه توسعه مهندسی بازار 2251-9793 فروردین و اردیبهشت 1397 پرویز درگی
فصلنامه توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سید جواد قرشی ابهری
مجله توسعه و سرمایه پاییز و زمستان 1389 دانشگاه شهید باهنر کرمان
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 2251-6506 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
ماهنامه تولدی دوباره در میانسالی مرداد 1392 دکتر نوریه ثابت
نشریه تولید گیاهان روغنی 2383-4471 بهار و تابستان 1395 دانشگاه یاسوج
مجله تولید گیاهان زراعی 2008-739X تابستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه تولید مصرف 735-2606 اردیبهشت 1390 سارا پارسایی
مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 2251-8517 تابستان 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه تولیدات گیاهی 2588-543X زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
هفته نامه تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
|
  • ماهنامه علمی, آموزشی, اطلاع رسانی
    صاحب امتیاز: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
    مدیر مسئول: دکتر سید حامد عسگری
    سردبیر: محسن جعفری ندوشن
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال