فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۵۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۱۵ خرداد پاییز 1397 حجت الاسلام دکتر سیدحمید روحانی
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Acta Medica Iranica 0044-6025 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Addiction & Health 2008-4633 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Summer 2019 دکتر روزبه دبیری
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Spring 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Herbal Medicine 2423-3579 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Advanced Materials and Processing 2322-388X Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Medical Sciences and Applied Technologies 2423-5903 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Advanced Research in Accounting and Auditing 2476-7379 2017 دکتر محمود بانی
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology 2676-4873 Winter and Spring 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Environmental Health Research 2345-3990 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محبوبه رضایی موید
    سردبیر: شورای سردبیری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهمن 1397)
  • pISSN: 2423-3218
    دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
    مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
    سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
    آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (2018)
  • pISSN: 2008-4633 eISSN: 2008-8469
    فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
    مدیر مسئول: دکتر قدرت الله رجبی زاده
    سردبیر: دکتر حسن ضیاء الدینی
    آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
  • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
    فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
    مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
    سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
    آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2019)
  • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
    فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
    مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
    سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
    آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
  • pISSN: 2228-5881
    فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
    مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
    سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
    آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
  • pISSN: 2345-606X
    فصلنامه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
    مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
    سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
    آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال