فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف f)

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Family and Reproductive Health 1735-8949 Sep 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fertiliy and Sterility 2008-076x Oct-Dec 2019 جهاد دانشگاهی
Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Spring 2019 انجمن مهندسی مالی ایران
Fisheries Sciences 1562-2916 Jul 2019 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Food Quality and Hazards Control 2345-685x Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Food Safety and Hygiene Summer-Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Jan 2014 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
fuzzy systems 1735-0654 Jul-Aug2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 1735-8949
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فاطمه رمضان زاده
  سردبیر: دکتر بتول حسین رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 3 (Sep 2018)
 • pISSN: 2008-076x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر احمد وثوق تقی دیزج
  سردبیر: دکتر محمدحسین نصراصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Oct-Dec 2019)
 • pISSN: 1562-2916
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی
  سردبیر: دکتر نیما پورنگ
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2345-685x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر بهادر حاجی محمدی
  سردبیر: دکتر محمدحسن احرام پوش
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Sep 2019)
 • eISSN: 2345-5837
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سعید سرکار
  سردبیر: دکتر محمدرضا آی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Jun 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال