فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف V)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Vaccine Research 2383-2819 2018 انستیتو پاستور ایران
Veterinary Medicine 2251-8894 Spring 2019 دانشگاه تهران
Veterinary Research 1728-1997 تابستان 1398 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Summer 2019 دانشگاه ارومیه
Veterinary Science and Technology 2008-465X Winter-Spring 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2019 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Virology 1735-5680 2018 انجمن ویروس شناسی ایران
|
 • pISSN: 2383-2819 eISSN: 2423-4923
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو پاستور ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدرضا آقاصادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 15 (2018)
 • pISSN: 2251-8894
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی وجگانی
  سردبیر: دکتر پرویز شایان
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-5680 eISSN: 2588-5030
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ویروس شناسی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمود شمسی شهرآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال