فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف T)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Tanaffos Respiration Journal 1735-0344 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Teaching English Language 2538-5488 winter-spring 2020 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Winter 2020 دانشگاه شیراز
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
The Journal of Tehran University Heart Center 1735-8620 Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-spring 2020 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
The Iranian Journal of Botany 1029-788X 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 آبان 1398 انجمن آمار ایران
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
Journal of the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 Dec 2017 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Winter and Spring 2019 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Thrita 2352-0612 Jun 2020 دکتر پروین پاسالار
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Iranian Journal of Toxicology 2008-2967 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی اراک
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Transactions on Combinatorics 2251-8657 March 2020 دانشگاه اصفهان
Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Winter and Spring 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Transportation Engineering 2322-259X Winter 2020 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
|
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر حسن سودمندافشار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (winter-spring 2020)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
 • pISSN: 1029-788X eISSN: 2383-1685
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  مدیر مسئول: دکتر عادل جلیلی
  سردبیر: دکتر زیبا جم زاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و پنجم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (Dec 2017)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمود قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2352-0612 eISSN: 2352-0620
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر پروین پاسالار
  سردبیر: دکتر سید بهنام الدین جامعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (پیاپی 25، Jun 2020)
 • pISSN: 2008-2967 eISSN: 2251-9459
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد جمالیان
  سردبیر: دکتر حسن صلحی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Jan 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال