فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف T)

۲۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Tanaffos Respiration Journal 1735-0344 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Teaching English Language 2538-5488 Summer-Autumn 2019 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Teaching Language Skills 2008-8191 Autumn 2018 دانشگاه شیراز
Tehran University Heart Center 1735-8620 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-Spring 2019 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
The Iranian Journal of Botany 1029-788X بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
The Iranian Statistical Society 1726-4057 2019خرداد 1397 انجمن آمار ایران
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
the Persian Gulf (Marine Science) 2008-7985 2016 انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Theoretical and Applied Physics 2251-7227 December 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Theoretical and Applied Vibration and Acoustics 2423-4761 Summer-Autumn 2018 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
Theory of Approximation and Applications 1735-8337 Winter and Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Thrita 2352-0612 Jun 2019 دکتر پروین پاسالار
Tourism And Hospitality Research 2008-9562 sumer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Toxicology Scientific Quarterly Journal 2008-2967 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی اراک
Traditional and Integrative Medicine 2476-5104 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Transactions on Combinatorics 2251-8657 Jun 219 دانشگاه اصفهان
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales 2322-3634 Summer-Autumn 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Transportation Engineering 2322-259X Spring 2019 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
Trends in Peptide and Protein Sciences 2538-2535 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2008-7985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فنون دریایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی
  سردبیر: دکتر شهربانو عریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 24 (2016)
 • pISSN: 2251-7227 eISSN: 2251-7235
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر محمد قرآن نویس
  سردبیر: دکتر داوود درانیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (December 2011)
 • pISSN: 2352-0612 eISSN: 2352-0620
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر پروین پاسالار
  سردبیر: دکتر سیدبهنام الدین جامعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (Jun 2019)
 • pISSN: 2251-8657 eISSN: 2251-8665
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Jun 219)
 • pISSN: 2322-259X eISSN: 2538-3728
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Spring 2019)
 • pISSN: 2538-2535 eISSN: 2538-2446
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی - داروسازی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر رضا ابوفاضلی
  سردبیر: دکتر بهرام کاظمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال