فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف S)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Safinah al-nejat 2018 سازمان فرهنگی نبا
Sahand Communications in Mathematical Analysis 2322-5807 Summer 2019 دانشگاه مراغه
School Health 2345-5152 Jul 2019 مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
Schooling 2588-6703 Summer 2019 دانشگاه بیرجند
Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
science and Technology (A: siences) 1028-6276 Autumn 2015 دانشگاه شیراز
science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Summer 2019 دانشگاه تهران
Scientia Iranica 1026-3098 Jul-Agust 2019 دانشگاه صنعتی شریف
Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Shafa Orthopedic Journal 2345-296X May 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Shiraz Emedical Journal 1735-1391 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Sleep Sciences 2476-2938 Summer-Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Social Behavior Research & Health 2538-4813 May 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Social Determinants of Health 2423-7337 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان فرهنگی نبا
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • pISSN: 2345-5152
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: دکتر حسن جولایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2019)
 • eISSN: 2588-6703
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر علی عسگری
  سردبیر: دکتر غلامرضا خوش فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2345-296X eISSN: 2383-4315
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر داوود جعفری، دکتر ابوالفضل باقری فرد
  سردبیر: دکتر نوید نبی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (May 2019)
 • pISSN: 2476-2938 eISSN: 2476-2946
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer-Autumn 2018)
 • pISSN: 2423-7337
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر محمدرضا سهرابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال