فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
radar and optic remote sensing 2645-484X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Radiation Research 2322-3243 Oct 2019 موسسه پرتو پزشکی نوین
Rangeland Science 2008-9996 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Razavi International Journal of Medicine 2345-6426 2019 بیمارستان رضوی
Red Crescent Medical Journal 2074-1804 Oct 2019 بیمارستان ایرانیان دبی
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Summer 2019 دانشگاه سمنان
Rehabilitation Journal 1735-3602 Sep 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Rehabilitation Sciences and Research 2345-6167 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Religious Inquiries 2322-4894 Winter and Spring 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
Renewable Energy and Environment 2423-5547 Spring 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Reports in Pharmaceutical Sciences 2322-1232 2018 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2322-3840 Jul 2019 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2018 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Reproduction & Infertility 2228-5482 Oct-Dec 2019 جهاد دانشگاهی
Reproductive BioMedicine 2476-4108 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
research & health 2423-5717 Nov-Dec 11-2019 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Research and Development in Medical Education 2322-2719 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Research Development in Nursing and Midwifery 2588-3038 Spring-Summer 2019 دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Research in Applied Linguistics 2345-3303 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • pISSN: 2322-3243
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه پرتو پزشکی نوین
  مدیر مسئول: دکتر حسین مزدارانی
  سردبیر: دکتر حسین مزدرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2074-1804 eISSN: 2074-1812
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: بیمارستان ایرانیان دبی
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی
  سردبیر: دکتر احمد سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 10 (Oct 2019)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر مینا اوحدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (Sep 2019)
 • pISSN: 2345-6167 eISSN: 2345-6159
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محسن رازقی
  سردبیر: دکتر محمدتقی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (Winter and Spring 2019)
 • pISSN: 2423-5547 eISSN: 2423-7469
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمد پازوکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-1232
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر رضا خدارحمی
  سردبیر: دکتر غلامرضا بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (2018)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Dec 2018)
 • pISSN: 2476-4108 eISSN: 2476-3772?
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سراج الدین وحیدی
  سردبیر: دکتر عباس افلاطونیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 10 (پیاپی 117، Oct 2019)
 • pISSN: 2423-5717
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مشکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 6 (Nov-Dec 11-2019)
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علوم انسانی - زبان و ادبیات فرانسه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2345-3303 eISSN: 2588-3887
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدرحیم موسوی نیا
  سردبیر: دکتر علیرضا جلیلی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال