فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف R)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
radar and optic remote sensing 2645-484X Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Radiation Research 2322-3243 Jan 2020 موسسه پرتو پزشکی نوین
Rangeland Science 2008-9996 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Razavi International Journal of Medicine 2345-6426 2019 بیمارستان رضوی
Recycling of Organic Waste in Agriculture 2195-3228 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Red Crescent Medical Journal 2074-1804 Mar 2020 بیمارستان ایرانیان دبی
Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Rehabilitation Journal 1735-3602 Sep 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Rehabilitation Sciences and Research 2345-6167 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Religious Inquiries 2322-4894 Summer and Autumn 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
Renewable Energy and Environment 2423-5547 Autumn 2019 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Reports in Pharmaceutical Sciences 2322-1232 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2322-3840 Oct 2019 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
Reports of Radiotherapy and Oncology 2345-3192 Dec 2019 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
Reproduction & Infertility 2228-5482 Jan-Mar 2020 جهاد دانشگاهی
Reproductive BioMedicine 2476-4108 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Research & Health 2423-5717 Nov-Dec 11-2019 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
Research and Development in Medical Education 2322-2719 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Research Development in Nursing and Midwifery 2588-3038 Autumn-Winter 2019 دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
|
 • pISSN: 2322-3243
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه پرتو پزشکی نوین
  مدیر مسئول: دکتر حسین مزدارانی
  سردبیر: دکتر حسین مزدرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2008-9996 eISSN: 2423-642X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
  مدیر مسئول: دکتر علی آریاپور
  سردبیر: دکتر علی اشرف جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2195-3228
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
  مدیر مسئول: دکتر پیام نجفی
  سردبیر: پروفسور حسین پورمقدس
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2074-1804 eISSN: 2074-1812
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: بیمارستان ایرانیان دبی
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی
  سردبیر: دکتر احمد سلطانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 3 (Mar 2020)
 • pISSN: 2345-4415 eISSN: 2345-4423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر عبدالحسین حداد
  سردبیر: دکتر علی خیرالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 1735-3602 eISSN: 1735-3610
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر پیمانه شیرین بیان
  سردبیر: دکتر مینا اوحدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (Sep 2019)
 • pISSN: 2345-6167 eISSN: 2345-6159
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محسن رازقی
  سردبیر: دکتر محمدتقی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (Summer and Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-5547 eISSN: 2423-7469
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا خاوندی
  سردبیر: دکتر محمد پازوکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2322-1232
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر رضا خدارحمی
  سردبیر: دکتر غلامرضا بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2345-3192 eISSN: 2345-3184
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا قوام نصیری
  سردبیر: دکتر کاظم انوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Dec 2019)
 • pISSN: 2476-4108 eISSN: 2476-3772?
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر سراج الدین وحیدی
  سردبیر: دکتر عباس افلاطونیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 121، Feb 2020)
 • pISSN: 2423-5717
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مشکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 6 (Nov-Dec 11-2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال