فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف P)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Parasitology 1735-7020 Apr-Jun 2019 انجمن انگل شناسی ایران
Particle Science and Technology 2423-4087 Autumn 2017 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Pathology 1735-5303 Summer 2019 انجمن آسیب شناسی ایران
Patient safety and quality improvement 2345-4482 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatric Hematology and Oncology 2008-8892 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Pediatric Nephrology 2345-3176 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Pediatric Surgery 2019 انجمن جراحان کودکان ایران
Pediatrics 2345-5047 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Pediatrics 2008-2142 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pediatrics Review 2322-4398 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Periodontology & Implant Dentistry 2008-7748 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2019 انجمن کنه شناسی ایران
Persian Literary Studies 2322-2557 Summer-Autumn 2017 دانشگاه شیراز
Petroleum Business Review 2645-4726 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
Petroleum Science and Technology 2251-659X 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Pharmaceutical & Health Sciences 2228-6780 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
Pharmaceutical and Biomedical Research 2423-4486 Sep 2018 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Pharmaceutical Care 2322-4630 Winter 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Pharmaceutical Research 1735-0328 Summer 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Pharmaceutical Sciences 1735-403x Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • pISSN: 1735-7020 eISSN: 2008-238x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن انگل شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین کشاورز
  سردبیر: دکتر غلامحسین ادریسیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 51، Apr-Jun 2019)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (Autumn 2017)
 • pISSN: 1735-5303
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آسیب شناسی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2345-3176
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عباس مدنی
  سردبیر: دکتر معصومه محکم
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جراحان کودکان ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد خالق نژادطبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2345-5047 eISSN: 2345-5055
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدعلی کیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (Oct 2019)
 • pISSN: 2008-2142 eISSN: 2008-2150
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی ربانی
  سردبیر: دکتر غلامرضا ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و نهم شماره 4 (Aug 2019)
 • pISSN: 2322-4398 eISSN: 2322-4401
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر حمید محمدجعفری
  سردبیر: دکتر جواد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2008-7748
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر امیررضا رکن
  سردبیر: دکتر رضا پورعباس
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2645-4726 eISSN: 2645-4734
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر ریاض خراط
  سردبیر: دکتر علی مبینی دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر محمدرضا جعفری نصر
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2228-6780 eISSN: ?2232-4738
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی رضایت
  سردبیر: دکتر سپیده اربابی بیدگلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2018)
 • pISSN: 2322-4630
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  سردبیر: دکتر خیرالله غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Winter 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال