فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف O)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Occupational and Environmental Medicine 2008-6520 July 2019 بهداشت و درمان صنعت نفت
Occupational Health & Epidemiology 2251-8096 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
Occupational Hygiene 2008-5435 2017 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Spring 2019 دانشگاه صنعت نفت
Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2019 دانشگاه محقق اردبیلی
Operations Research 2008-1189 2017 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Ophthalmic & Vision Research 2008-322X Apr-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Optimization 2588-5723 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Summer-Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Optoelectronical Nanostructures 2423-7361 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
Oral Health and Oral Epidemiology 2322-1372 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Organ Transplantation Medicine 2008-6489 2019 مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینای شیراز
Organic Chemistry Journal 2228-6055 2011 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Ornamental Plants 2251-6433 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Orthodontics 2383-3491 Mar 2019 انجمن ارتدنتیست های ایران
Orthopedic and Spine Trauma 2538-2330 Mar 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Otorhinolaryngology 2251-7251 Jul-Aug2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery 2423-6810 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2008-5435
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فریده گل بابایی
  سردبیر: دکتر عادل مظلومی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (پیاپی 27، 2017)
 • pISSN: 2345-2412 eISSN: 2345-2420
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر کریم سلحشور
  سردبیر: دکتر سیدرضا شادی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2588-5723 eISSN: 2008-5427
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا امیرتیموری
  سردبیر: دکتر جعفر بی آزار
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2228-7558
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2423-7361 eISSN: 2538-2489
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر قهرمان سلوکی نژاد
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-1372
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر آرش شهروان
  سردبیر: دکتر مریم السادات هاشمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-6489 eISSN: 2008-6490
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی پیوند اعضاء ابوعلی سینای شیراز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدعلی ملک حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2228-6055
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  مدیر مسئول: دکتر آرش جباری
  سردبیر: دکتر محمدمجید مجتهدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (2011)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدی ترکاشوند
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2383-3491
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ارتدنتیست های ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهتاب نوری
  سردبیر: دکتر الهیار گرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2538-2330
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Mar 2018)
 • pISSN: 2251-7251 eISSN: 2251-726X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر یحیی نوروزبیگی
  سردبیر: دکتر نعمت الله مختاری امیرمجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و یکم شماره 4 (پیاپی 105، Jul-Aug2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال