فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف M)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Mahani Mathematical Research Center 2251-7952 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
Management, Accounting and Economics 2383-2126 Dec 2019 دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی
Maritime Technology 2345-6000 Summer and Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Materials science and Engineering 1735-0808 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Mathematical Chemistry 2228-6489 Autumn 2019 دانشگاه کاشان
Mathematical Linguistics 2423-575x March 2016 دکتر طیبه موسوی میانگاه
Mathematical Modeling 2345-394X 2019 دانشگاه گیلان
Mathematical Nanoscience Summer-Autumn 2018 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 March 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2020 دانشگاه سمنان
Medical Bacteriology 2251-8649 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Medical Education 1735-3998 Fall 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Ethics and History of Medicine 2008-0387 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Summer and Autumn 2019)
 • pISSN: 2228-6489 eISSN: 2008-9015
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان
  مدیر مسئول: دکتر بهنام بازیگران
  سردبیر: دکتر سیدعلیرضا اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2423-575x
  دوفصلنامه زبانشناسی رایانشی و ریاضی و کمی و پیکره ای, فناوری اطلاعات, هوش مصنوعی, مهندسی نرم افزار به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر طیبه موسوی میانگاه
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (March 2016)
 • pISSN: 2345-394X eISSN: 2382-9869
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر فرشید مهردوست
  سردبیر: دکتر داوود خجسته سالکویه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2251-8649 eISSN: 2322-2581
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
  سردبیر: دکتر محمدرضا پورشفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 54، Fall 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال