فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف L)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Language Horizons 2588-350X Summer-Autumn 2019 دانشگاه الزهرا
Language Issues 2423-432x پاییز و زمستان 1395 دانشگاه زابل
Language Testing 2476-5880 Oct 2018 موسسه آموزش عالی تابران
Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Learning and Memory 2645-5455 Summer 2019 انجمن علمی روانشناسی تربیتی
Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
Livestock Science and Technology 2322-3553 Summer-Autumn 2019 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
 • pISSN: 2588-350X eISSN: 2588-5634
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور
  سردبیر: دکتر الهه ستوده نما
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
 • eISSN: 2476-5880
  دوفصلنامه آزمون سازی زبان, ارزشیابی و روان سنجی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی تابران
  مدیر مسئول: دکتر خلیل مطلب زاده
  سردبیر: دکتر پوریا بقایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Oct 2018)
 • pISSN: 2008-9783
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رزاقی
  سردبیر: دکتر آرش محمدی توفیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2645-5455 eISSN: 2645-5447
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی روانشناسی تربیتی
  مدیر مسئول: دکتر افسانه لطفی عظیمی
  سردبیر: دکتر فریبرز درتاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (Summer 2019)
 • pISSN: 2252-0287
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  سردبیر: امید رمضانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 2 (2014)
 • pISSN: 2322-3553 eISSN: 2322-374X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر امید دیانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Summer-Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال