فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف J)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Jentashapir Health Research 2345-4067 Apr 2019 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jorjani Biomedicine Journal 2645-3509 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care 2322-3758 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Health Sciences 2252-021x Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Microbiology 2008-3645 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 1735-7780 Feb 2010 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|
 • pISSN: 2345-4067 eISSN: 2345-4067
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  مدیر مسئول: دکتر نادر ساکی
  سردبیر: دکتر قاسم ساکی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Apr 2019)
 • eISSN: 2645-3509
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا هنرور
  سردبیر: دکتر ناصر بهنام پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2252-021x eISSN: 2252-0627
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  مدیر مسئول: دکتر اسماعیل عیدانی
  سردبیر: دکتر معصومه احمدی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Oct 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال