فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف H)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Health and Life Sciences 2383-4390 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Health And Physical Activity 2008-9503 2014 دانشگاه فردوسی مشهد
Health Education & Health Promotion 2345-2889 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Health in Emergencies and Disasters Quarterly 2345-4210 Spring 2019 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Health Management and Informatics 2322-1097 April 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Health Policy and Management 2322-5939 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Health Policy and Sustainable Health 2322-4533 Spring 2015 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Health Promotion Perspectives 2228-6497 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Health Sciences 2322-553X Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Health Sciences and Surveillance System 2345-2218 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Health Sciences and Technology 2588-4212 Apr 2018 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
Health Scope 2251-8959 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Health, Spirituality and Medical Ethics 2322-4304 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی قم
Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Winter-Spring 2019 دانشگاه سمنان
Hematology-Oncology and Stem Cell Research 2008-2207 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hepatitis 1735-3408 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Herbmed Pharmacology 2345-5004 Jul 2019 دکتر محمود رفیعیان
High Risk Behaviors & Addiction 2251-8711 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Holistic Nursing and Midwifery 2251-8460 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Horizons of Thought Spring & Summer 2016 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 2383-4390
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  مدیر مسئول: دکتر فرید نجفی
  سردبیر: دکتر یحیی پاسدار
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Jul 2019)
 • pISSN: 2008-9503
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اکبر هاشمی جواهری
  سردبیر: دکتر احمد ابراهیمی عطری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (2014)
 • pISSN: 2322-1097 eISSN: 2423-5857
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر امید براتی
  سردبیر: دکتر ریتا رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (April 2019)
 • pISSN: 2322-5939
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر حق دوست
  سردبیر: دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 10 (Oct 2019)
 • eISSN: 2228-6497
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید الله وردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2322-553X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی عنایتی
  سردبیر: دکتر قاسم عابدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2588-4212
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا میری
  سردبیر: دکتر بهنام باریک بین
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Apr 2018)
 • pISSN: 2251-8959 eISSN: 2251-9513
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر ادریس بذرافشان
  سردبیر: دکتر رمضان میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، Aug 2019)
 • pISSN: 2322-4304 eISSN: 2383-3610
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی قم
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل ایرانی خواه
  سردبیر: دکتر حسن عادلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2345-508X eISSN: 2383-3068
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق ولی پور
  سردبیر: دکتر سیف الله سعدالدین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 1735-3408
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی
  سردبیر: پروفسور سیدموید علویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 9 (Sep 2019)
 • eISSN: 2345-5004
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمود رفیعیان
  سردبیر: دکتر محمود رفیعیان، دکتر مجید اسدی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2251-8711 eISSN: 2251-872X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر مریم لشکری پور
  سردبیر: دکتر نورمحمد بخشانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Jun 2019)
 • دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر ابوالحسن حقانی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیداحمد رهنمایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Spring & Summer 2016)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال