فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف G)

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Galen Medical journal 2228-5423 2018 دانشگاه علوم پزشکی فسا
Gas Processing Journal 2322-3251 2018 دانشگاه اصفهان
Gas Technology 2588-5596 Winter 2019 انجمن مهندسی گاز ایران
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2019 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
Gene, Cell and Tissue 2345-6841 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Genetic Resources 2423-4257 Winter-Spring 2019 دانشگاه مازندران
Genetics in the Third Millennium 1728-6182 Autumn 2016 انجمن علمی نوروژنتیک ایران
Geopersia 2228-7817 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Global Analysis and Discrete Mathematics 2018 دانشگاه دامغان
Global Journal of Animal Scientific Research 2345-4377 2018 دکتر سیدموسی حسینی
Global Journal of Environmental Science and Management 2383-3572 Summer 2019 انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
|
 • pISSN: 2228-5423
  سالنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی فسا
  مدیر مسئول: دکتر احسان بهرام علی
  سردبیر: علی اصغر کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Winter 2019)
 • pISSN: 2345-6841 eISSN: 2345-6833
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر سعیده سلیمی
  سردبیر: دکتر زهرا حیدری
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2423-4257 eISSN: 2588-2589
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کنعانیان
  سردبیر: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال