فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف F)

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Family and Reproductive Health 1735-8949 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal Of Fertiliy and Sterility 2008-076x Autumn 2020 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Finance 2676-6337 Summer 2019 انجمن مالی ایران
International Journal of Finance and Managerial Accounting 2588-4379 Summer 2020 انجمن مهندسی مالی ایران
Iranian Journal of Fisheries Sciences 1562-2916 2020 موسسه تحقیقات شیلات ایران
Focus on Science 2423-8198 May 2018
Journal of Food Quality and Hazards Control 2345-685x Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Food Safety and Hygiene Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies 2645-3592 Oct 2019 دانشگاه شیخ بهایی
Frontiers in Biomedical Technologies 2345-5837 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Frontiers in Dentistry 2008-2185 Jan Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Future of Medical Education Journal 2251-8347 Mar 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Iranian journal of fuzzy systems 1735-0654 Nov Dec 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2676-6337 eISSN: 2676-6345
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا راعی
  سردبیر: دکتر حسن قالیباف اصل
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1562-2916
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمود بهمنی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2251-8347 eISSN: 2251-8355
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر فرشید عابدی
  سردبیر: دکتر رضا افشاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Mar 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال