فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Earth Sciences 2008-8779 Oct 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
ECOPERSIA 2322-2700 Winter 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter and Spring 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
Electronic Journal of Medicine 2251-8304 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Winter-spring 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2019 دانشگاه تهران
Engineering 1025-2495 Mar 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Engineering Geology 6837-2228 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
English Language Teaching and Learning 2251-7995 Fall and Winter 2019 دانشگاه تبریز
Enteric Pathogens 2345-3362 NOV 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-1402
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمجتبی زبرجد
  سردبیر: دکتر علی حسین صمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2423-6179
  دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی) , سلامت سالمندی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Dec 2019)
 • pISSN: 1726-913X eISSN: 1726-9148
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی
  سردبیر: دکتر فریدون عزیزی، دکتر آزیتا وکیلی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 69، Jan 2020)
 • pISSN: 2079-2115 eISSN: 2079-2123
  فصلنامه علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی اصغر قریشی امیری
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری، نغمه سادات سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 3 (Mar 2020)
 • pISSN: 6837-2228
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی - ‏فارسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا
  سردبیر: دکتر علی قنبری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2345-3362 eISSN: 2322-5866
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی البرز
  سردبیر: دکتر محمد زیبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (NOV 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال