فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف E)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Iranian Journal of Economic Studies 2322-1402 Winter-Spring 2019 دانشگاه شیراز
International Journal of Economics and Management Studies 2018 دانشگاه خوارزمی
ECOPERSIA 2322-2700 Spring 2020 دانشگاه تربیت مدرس
Educational Research in Medical Sciences 2252-0465 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Elderly Health Journal 2423-6179 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations 2322-3952 Winter and Spring 2019 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 2383-3890 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Electrical Systems and Signals 2015 دانشگاه فردوسی مشهد
International Electronic Journal of Medicine 2251-8304 2019 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
Journal of Emergency Practice and Trauma 2383-4544 Summer-Autumn 2020 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
International Journal of Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranica Journal of Energy & Environment 2079-2115 Winter 2020 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2020 دانشگاه تهران
Journal of Energy Management and Technology 2588-3372 Autumn 2020 انجمن انرژی ایران
International Journal of Engineering 1025-2495 May 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of English Language Teaching and Learning 2251-7995 Winter-Spring 2020 دانشگاه تبریز
International Journal of Enteric Pathogens 2345-3362 NOV 2019 دانشگاه علوم پزشکی البرز
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 winter-spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
|
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: دکتر سید حمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Spring 2020)
 • pISSN: 2423-6179
  دوفصلنامه پرستاری (پیراپزشکی) , سلامت سالمندی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، Dec 2019)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1025-2495 eISSN: 1735-9244
  ماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
  سردبیر: دکتر قاسم نجف پوردرزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (May 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال