فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف C)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Cancer Management 2008-2398 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Cardio Vascular and Thoracic Research 2008-5117 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Caring Sciences 2251-9920 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Practice 2322-5041 Jul 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Spring 2019 دانشگاه گیلان
Caspian Journal of Health Research 2423-8171 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Internal Medicine 2008-6164 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Neurological Sciences 2383-4307 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Caspian Journal of Pediatrics 2423-4729 2018 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Reproductive Medicine 2423-5660 2017 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Categories and General Algebraic Structures with Applications 2345-5853 July 2019 دانشگاه شهید بهشتی
Cell and Molecular Research 2008-9147 Winter 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Cell Journal 2228-5806 Spring 2020 جهاد دانشگاهی
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2019 دانشگاه تهران
Chemical Engineering 1735-5397 Spring 2019 انجمن مهندسی شیمی ایران
Chemical Health Risks 2251 -6719 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
|
 • pISSN: 2008-5117 eISSN: 2008-6830
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا یعقوبی
  سردبیر: دکتر صمد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2538-2683 eISSN: 2538-2691
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدفرشاد علامه
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-5041
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر اولیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2018)
 • pISSN: 2251-9890
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر احسان موعودی
  سردبیر: دکتر سینا حقانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2019)
 • pISSN: 2008-6164 eISSN: 2008-6172
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: سیدمظفر ربیعی
  سردبیر: دکتر علی شبستانی منفرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2383-4307 eISSN: 2423-4818
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدزاده جوریابی
  سردبیر: دکتر عالیا صابری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (Jul 2019)
 • pISSN: 2423-4729
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اسماعیلی دوکی
  سردبیر: دکتر هادی سرخی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (2018)
 • pISSN: 2008-9147 eISSN: 2008-2762
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی بهنام رسولی
  سردبیر: دکتر احمدرضا بهرامی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Winter 2019)
 • pISSN: 2228-5806 eISSN: 2228-5814
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر حمید گورابی
  سردبیر: دکتر احمد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (Spring 2020)
 • pISSN: 1735-5397 eISSN: 2008-2355
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر وحید تقی خانی
  سردبیر: دکتر حسن پهلوان زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2251 -6719
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال