فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف چ)

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 زمستان 1398 سعید شیپوریان
چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 بهار 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری 2645-4637 پاییز 1398 دانشگاه شهید بهشتی
چشم پزشکی بینا 1026-6399 تابستان 1398 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
 • pISSN: 2251-6069 eISSN: 2645-4157
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی رضاییان
  سردبیر: دکتر اکرم هادی زاده مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-0670 eISSN: 2588-6010
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
  مدیر مسئول: سیدباقر محمودی، دکتر داریوش طالقانی
  سردبیر: دکتر داریوش طالقانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال