فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ه)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
هفت آسمان 2322-4290 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ادیان و مذاهب
هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
هنر زبان 2476-6526 2019 دکتر مهدی محمدبیگی
هنر و تمدن شرق 2345-6639 زمستان 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
هنرهای تجسمی 2228-6039 زمستان 1398 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 بهار 1398 دانشگاه تهران
هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
هنرهای صناعی ایران پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 زمستان 1398 دانشگاه تهران
هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
هواشناسی کشاورزی 2345-3419 بهار و تابستان 1398 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
هویت شهر 1735-9562 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
هیدروژئولوژی 2588-3011 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروژئومورفولوژی 2383-3254 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هیدرولیک 2345-4237 پاییز 1398 انجمن هیدرولیک ایران
|
 • pISSN: 2322-4290
  دوفصلنامه علوم انسانی - ادیان و مذاهب
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمد جاودان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار و تابستان 1398)
 • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
  صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
  سردبیر: منا عرفانیان سلیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2476-6526
  فصلنامه به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی محمدبیگی
  سردبیر: دکتر شاهرخ محمدبیگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر شهره جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2228-6039 eISSN: 2538-5178
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر شاهین حیدری
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند، دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 80 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1025-9570
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحسن حبیبی
  سردبیر: دکتر یعقوب آژند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1388)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1399)
 • pISSN: 2345-4237 eISSN: 2645-8063
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن هیدرولیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود منتظری نمین
  سردبیر: دکتر محمود شفایی بجستان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال