فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 زمستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
نامه آموزش عالی 2008-4617 پاییز 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1398 انجمن حشره شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه جامعه تابستان 1398 جامعه الزهرا (س)
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 تابستان 1398 دانشگاه هنر
نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 زمستان 1397 دانشگاه صنعتی شریف
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 2008-2649 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی 2008-2649 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر
نانو مقیاس 2423-5628 زمستان 1398 انجمن نانو فناوری ایران
نانو مواد 2008-6156 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نخبگان علوم و مهندسی 2538-581x بهمن 1398 گروه نخبگان دانشگاهی ایران
ندا پاییز و زمستان 1396 انجمن آمار ایران
نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
|
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیدمحمود مدنی بجستانی
  سردبیر: دکتر فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (تابستان 1398)
 • pISSN: 9938-1027
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
  مدیر مسئول: دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1392)
 • pISSN: 1561-9389
  فصلنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-5628
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-581x
  ماهنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت و علوم فناوری های نوین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: گروه نخبگان دانشگاهی ایران
  سردبیر: شورای سردبیری، دکتر سیامک حاجی یخچالی، دکتر جعفر حیدری، دکتر بابک جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 6 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال