فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ناتوانی های یادگیری 2251-8673 زمستان 1398 دانشگاه محقق اردبیلی
نارنج بهار و تابستان 1396 افسون امینی
نازلی بالا تیر و مرداد 1397 سیداحمد باقرزاده ارجمندی
نافه 1680-6042 مرداد و شهریور 1393 دکتر ناهید توسلی
نامه آموزش عالی 2008-4617 پاییز 1398 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه اتاق بازرگانی 1024-3011 آبان 1398 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
نامه انجمن جمعیت شناسی ایران 1735-000x پاییز و زمستان 1397 انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایران 0259-9996 پاییز 1398 انجمن حشره شناسی ایران
نامه انسان شناسی 1375-2096 پاییز و زمستان 1396 انجمن انسان شناسی ایران
نامه ایران باستان 1735-3912 1393 مرکز نشر دانشگاهی
نامه ایران و اسلام زمستان 1391 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
نامه جامعه تابستان 1398 جامعه الزهرا (س)
نامه شورا 0387-2383 بهمن و اسفند 1397 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
نامه صدوق بهار 1398 محمد صدوقی
نامه فرهنگ و ارتباطات پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه معماری و شهرسازی 2008-2649 تابستان 1398 دانشگاه هنر
نامه مفید 9938-1027 زمستان 1392 دانشگاه مفید قم
نامه مکانیک شریف 1561-9389 زمستان 1397 دانشگاه صنعتی شریف
|
 • pISSN: 1024-3011
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: علیرضا اشرف
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 8 (آبان 1398)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه الزهرا (س)
  مدیر مسئول: سیدمحمود مدنی بجستانی
  سردبیر: دکتر فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (تابستان 1398)
 • pISSN: 0387-2383
  ماهنامه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
  مدیر مسئول: عباس میرزاحسینی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126-127 (بهمن و اسفند 1397)
 • pISSN: 9938-1027
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
  مدیر مسئول: دکتر سیدمسعود موسوی کریمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (زمستان 1392)
 • pISSN: 1561-9389
  فصلنامه تخصصی - کاربردی مهندسی مکانیک
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر جواد اکبری
  سردبیر: علیرضا کشتکار باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال