فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ص)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صفه 1683-870X تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
صنایع الکترونیک 1683-0857 زمستان 1397 صنایع الکترونیک ایران
صنایع چوب و کاغذ ایران 2008-9066 تابستان 1398 انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
صنعت لاستیک ایران 1563-0633 بهار 1398 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صوت و ارتعاش 2383-1839 زمستان 1397 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
|
 • pISSN: 1683-870X eISSN: 2645-5900
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر
  سردبیر: دکتر محمود رازجویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-9066 eISSN: 2423-3242
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  مدیر مسئول: دکتر امین آرین، دکتر کامبیز راشدی
  سردبیر: دکتر علی عبدالخانی، دکتر مهدی جنوبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1563-0633
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سعید تقوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 14 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال