فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زبان پژوهی 2008-8833 زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1398 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار 1398 انجمن زبان شناسی ایران
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زراعت دیم ایران 2345-203X شهریور 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1399 دانشگاه تربت حیدریه
زمین ساخت 2676-4512 پاییز 1397 دانشگاه بیرجند
زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی ایران 1735-7128 زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 پاییز 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 پاییز 1398 دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 پاییز 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (1398)
 • pISSN: 2322-3847
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی عاصی
  سردبیر: دکتر یحیی مدرسی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-203X eISSN: 2345-6876
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
  مدیر مسئول: صابر گلکاری
  سردبیر: خشنود علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (شهریور 1398)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-7128
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر سعید میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدحسین آدابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال