فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1397 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار 1398 انجمن زبان شناسی ایران
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 پاییز 1398 دانشگاه تربت حیدریه
زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی ایران 1735-7128 تابستان 1398 جهاد دانشگاهی
زمین شناسی مهندسی ایران 2228-5245 بهار 1398 انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 بهار و تابستان 1397 انجمن زمین شناسی نفت ایران
زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 بهار 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 بهار 1398 دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 بهار 1398 دانشگاه تهران
زن و جامعه 2008-8566 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-3515 eISSN: 2538-3523
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: آرزو نجفیان
  سردبیر: دکتر بهمن زندی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (1397)
 • pISSN: 2322-3847
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی عاصی
  سردبیر: دکتر یحیی مدرسی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-8566
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر سوسن سهامی
  سردبیر: دکتر حبیب الله احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال