فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
ماهنامه زائر 1561-2511 اسفند 1396- فروردین و اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی قدس
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 بهار 1399 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجله زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1398 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 پاییز و زمستان 1397 انجمن زبان شناسی ایران
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه زراعت دیم ایران 2345-203X پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ماهنامه زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
نشریه زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1399 دانشگاه تربت حیدریه
فصلنامه زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
ماهنامه زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
دوماهنامه زمزم معارف خرداد و تیر 1391 مجتمع آموزش عالی فقه
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1398 دانشگاه بیرجند
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1399)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح قهرودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (1398)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال