فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ز)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زئونوزها (بیماری های مشترک) 1735-8116 پاییز 1392 دکتر فریدون امینی
زائر 1561-2511 اسفند 1396- فروردین و اردیبهشت 1397 موسسه فرهنگی قدس (آستان قدس رضوی)
زبان پژوهی 2008-8833 زمستان 1398 دانشگاه الزهرا
زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی 0259-9082 اسفند 1391 مرکز نشر دانشگاهی
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی 1023-7976 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1398 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار 1398 انجمن زبان شناسی ایران
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زراعت دیم ایران 2345-203X شهریور 1398 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زراعت و دام بهمن و اسفند 1394 مهندس نوید نخعی
زراعت و فناوری زعفران 2383-1529 بهار 1399 دانشگاه تربت حیدریه
زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
زمزم معارف خرداد و تیر 1391 مجتمع آموزش عالی فقه
زمین ساخت 2676-4512 پاییز 1397 دانشگاه بیرجند
|
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (1398)
 • pISSN: 2322-3847
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی عاصی
  سردبیر: دکتر یحیی مدرسی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-203X eISSN: 2345-6876
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
  مدیر مسئول: صابر گلکاری
  سردبیر: خشنود علیزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (شهریور 1398)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
 • دوماهنامه فرهنگی اجتماعی
  صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فقه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدحسن عابدیان
  سردبیر: شورای سردبیران
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (خرداد و تیر 1391)
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال