فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
راز بهزیستن پاییز 1394 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
راهبرد 1028-3102 پاییز 1398 مرکز تحقیقات استراتژیک
راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 تابستان 1398 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد اقتصادی 2252-0597 بهار 1389 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
راهبرد توسعه 1735-2460 زمستان 1398 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
راهبرد دفاعی 1735-1723 پاییز 1398 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد سیاسی 2588-4565 زمستان 1398 دکتر سیدمحمدرضا موسوی
راهبرد فرهنگ 2008-3696 تابستان 1398 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 بهار 1399 دانشگاه الزهرا
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 2345-5248 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
راهبردهای بازرگانی 1028-3188 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 2383-2185 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 پاییز 1398 دانشگاه تربت حیدریه
راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 2476-6879 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی پاییز 1398
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
راهور 2322-3529 زمستان 1398 مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
|
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا بهرامی
  سردبیر: دکتر مهدی قلیان اول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1394)
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات استراتژیک
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-2460
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
  مدیر مسئول: سیدمرتضی نبوی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد احدی سرکانی
  سردبیر: دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2322-3529
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا
  مدیر مسئول: حسین رمضانی
  سردبیر: دکتر محمود صفارزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال