فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه رابط سلامت 2008-9155 تابستان و پاییز 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه رادار 2345-4024 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
مجله راز بهزیستن پاییز 1394 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فصلنامه راهبرد 1028-3102 بهار 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 2251-7081 بهار 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
فصلنامه راهبرد اقتصادی 2252-0597 بهار 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردی
نشریه راهبرد توسعه 1735-2460 بهار 1399 موسسه مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
فصلنامه راهبرد دفاعی 1735-1723 بهار 1399 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
مجله راهبرد سیاسی 2588-4565 بهار 1399 دکتر سید محمدرضا موسوی
فصلنامه راهبرد فرهنگ 2008-3696 زمستان 1398 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مجله راهبرد مدیریت مالی 2345-3214 تابستان 1399 دانشگاه الزهرا
نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 2345-5248 مرداد و شهریور 1399 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی 1028-3188 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه راهبردهای بازنشستگی 2676-7600 تابستان 1398
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 2383-2185 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
نشریه راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 پاییز 1398 دانشگاه تربت حیدریه
نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423-7906 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت 2476-6879 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله راهبردهای نو در روانشناسی و علوم تربیتی بهار 1399 حکیم سحاقی
مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان 2645-7156 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
|
 • pISSN: 1028-3102 eISSN: 2588-6525
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (بهار 1399)
 • pISSN: 2252-0597 eISSN: 2588-6568
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-1723
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد احدی سرکانی
  سردبیر: سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال