فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
داروهای گیاهی 2008-8884 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دامپزشکی ایران 1735-6873 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش آب و خاک 2008-5133 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
دانش امنیتی 2676-5594 بهار و تابستان 1397 دانشکده علوم و فنون فارابی
دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 تابستان 1398 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یاسوج
دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 پاییز 1398 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
دانش حسابداری 2008-8914 تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری مالی 2251-8975 تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 پاییز 1398 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسی 1681-9691 تابستان 1398 دیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومی زمستان 1397 پژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دانش زیستی ایران بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
دانش سرمایه گذاری 2322-5777 پاییز 1398 انجمن مهندسی مالی ایران
دانش سیاسی 2008-0743 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانش علفهای هرز 1735-3548 بهار و تابستان 1398 انجمن علوم علف های هرز ایران
|
 • pISSN: 2008-8884 eISSN: 2476-5392
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
  سردبیر: دکتر مجید آویژگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-6873
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور میاحی
  سردبیر: دکتر محمد راضی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8914 eISSN: 2476-292X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر امید پورحیدری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سیدعلی محمدمدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
 • pISSN: 2322-5777
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی مالی ایران
  مدیر مسئول: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، دکتر میرفیض فلاح شمس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال