فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ح)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حدیث پژوهی 2008-6547 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کاشان
حدیث حوزه 2423-3285 پاییز و زمستان 1397 مرکز تخصصی علوم حدیث
حدیث و اندیشه 2322-3820 بهار و تابستان 1397 دانشگاه قرآن و حدیث
حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
حسابداری ارزشی و رفتاری 2476-7166 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
حسابداری دولتی 2423-4613 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
حسابداری مدیریت 2228-5938 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
حفاظت زیست بوم گیاهان 3462-2476 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گنبد کاووس
حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حقوق اداری 2383-1863 پاییز 1398 مرکز آموزش مدیریت دولتی
حقوق اساسی 174x-1735 بهار و تابستان 1397 دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
حقوق اسلامی 1735-3270 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق بشر بهار و تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
حقوق بشر و شهروندی بهار و تابستان 1395 دانشگاه امام صادق (ع)
حقوق پزشکی 2008-4390 پاییز 1398 دکتر محمود عباسی
حقوق تطبیقی (نامه مفید) 2423-4656 بهارو تابستان 1398 دانشگاه مفید قم
حقوق خصوصی 2008-840X بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
حقوق داوری 2645-6427 خرداد 1398 شاپور فرهنگ پور
حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات پاییز و زمستان 1398 دکتر عباس اسدی
|
 • pISSN: 2423-3285 eISSN: 2423-3285
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تخصصی علوم حدیث
  مدیر مسئول: حجت الاسلام سیدهاشم حسینی بوشهری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سیدنصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1399)
 • pISSN: 2251-7480
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پذیرا
  سردبیر: دکتر حسین بابازاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2383-1863
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
  مدیر مسئول: دکتر زهرا احمدی پور
  سردبیر: دکتر محمدرضا ویژه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-3270
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-4390
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمود عباسی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال