فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه جاده 1735-062x پاییز 1399 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 بهار و تابستان 1399 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله جامعه شناسی ایران 1735-1901 پاییز 1398 انجمن جامعه شناسی ایران
نشریه جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران 2676-6663 پاییز 1398 انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شاهد
مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 پاییز 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
نشریه جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
نشریه جداسازی و پدیده های انتقال 2228-5490 1390 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 زمستان 1398 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
فصلنامه جراحی ایران 1735-4099 تابستان 1398 جامعه جراحان ایران
مجله جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل بهار و تابستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
جستارنامه ادبیات تطبیقی بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نشریه جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (پاییز 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال