فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جاده 1735-062x زمستان 1398 مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 1398 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1397 انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 2252-0732 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 تابستان 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خرد 2251-8932 پاییز و زمستان 1398 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جراحی استخوان و مفاصل ایران 1735-2967 زمستان 1397 انجمن جراجان ارتوپدی ایران
جراحی ایران 1735-4099 تابستان 1398 جامعه جراحان ایران
جستارنامه ادبیات تطبیقی زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
جستارهای اقتصادی ایران 1735-3300 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام 2476-6046 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهرکرد
جستارهای تاریخی 2251-7766 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 1735-062x
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی
  مدیر مسئول: دکتر محمود صفارزاده
  سردبیر: دکتر محمد شکرچی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2008-5575
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی
  سردبیر: دکتر علی ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-7766
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ملایی توانی
  سردبیر: دکتر پروین ترکمنی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال