فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تئاتر 1735-0239 تابستان 1397 انجمن هنرهای نمایشی ایران
تا اجتهاد بهار و تابستان 1396 دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
تاریخ 2008-0271 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام 2008-6431 بهار 1398 دانشگاه باقرالعلوم
تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 بهار و تابستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ اسلام و ایران 2008-885X تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ ایران 2008-7357 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پزشکی 8320-2251 تابستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ پژوهی 2008-1448 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ روابط خارجی 1735-2010 پاییز 1397 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 بهار 1398 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ فلسفه 2008-9589 زمستان 1397 انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X تابستان 1398 دانشگاه تبریز
تاریخ نگری و تاریخ نگاری 2008-8841 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه الزهرا
تاریخ و تمدن اسلامی 1735-7071 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تاریخ و فرهنگ 2228-706X بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام کرمی
  سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (تابستان 1397)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
  مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (بهار 1398)
 • pISSN: 8320-2251
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 35 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-1448
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: جلیل قصابی گزکوه
  سردبیر: علی باغ دار دل گشا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-2010
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: محمدعلی کاظم بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 76 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-0573
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود صادقی
  سردبیر: دکتر حسین معصومی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2252-0538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سیدمحمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال