فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ب)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
باغ نظر 1735-9635 دی 1398 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
بالینی پرستاری و مامایی 2322-4703 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بانوان شیعه 1735-4730 پاییز و زمستان 1391 موسسه شیعه شناسی
بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
بررسی مسائل اجتماعی ایران 2008-8973 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 بهار و تابستان 1397 مرکز آمار ایران
بررسی های بازرگانی 1019-682X مرداد و شهریور 1398 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
بررسی های حسابداری 2538-2888 تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی های حسابداری و حسابرسی 2645-8020 پاییز 1398 دانشگاه تهران
بررسی های نوین تاریخی بهار و تابستان 1397 دکتر علیمحمد طرفداری
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای 2476-5864 بهار 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی توسعه کالبدی 2322-4118 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 2345-492X بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 2228-7485 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منابع جنگلی زمستان 1395 دانشگاه شهرکرد
برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
برنامه ریزی و بودجه 2251-9092 تابستان 1397 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
برنامه ریزی و توسعه گردشگری 2322-309X تابستان 1398 دانشگاه مازندران
بسپارش 2252-0449 تابستان 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
|
 • pISSN: 1735-9635 eISSN: 2257-7197
  ماهنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر سیدامیر منصوری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (دی 1398)
 • pISSN: 1735-4730
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: دکتر نهلا غروی نائینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1391)
 • pISSN: 2538-2888 eISSN: 2538-2284
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی واعظ
  سردبیر: دکتر ولی خدادادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2251-6735 eISSN: 2423-7051
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر علی شمس الدینی
  سردبیر: دکتر علی شکور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-9092 eISSN: 2251-9106
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
  مدیر مسئول: دکتر مسعود نیلی
  سردبیر: دکتر غلامعلی فرجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 141 (تابستان 1397)
 • pISSN: 2252-0449 eISSN: 2538-5445
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر یوسفی
  سردبیر: دکتر علیرضا مهدویان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال