فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 آذر و دی 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و فاضلاب 1024-5936 فروردین واردیبهشت 1399 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
آبزیان زینتی 2423-4575 زمستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 بهمن و اسفند 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
آرشیو ملی زمستان 1397 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 بهار وتابستان 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الشتاء والربیع 2019 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 دی 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 زمستان 1398 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
آموزش پرستاری آذر و دی 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
|
 • pISSN: 2423-5474
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-4757 eISSN: 2423-396x
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ولی زاده
  سردبیر: دکتر امیر فتوت
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 125 (فروردین واردیبهشت 1399)
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال