فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه آب و توسعه پایدار 2423-5474 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه آب و خاک 2008-4757 مرداد و شهریور 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله آب و فاضلاب 1024-5936 مهر و آبان 1399 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مجله آبخوان و قنات 2588-3852 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بیرجند
فصلنامه آبزیان زینتی 2423-4575 زمستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
مجله آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 بهمن و اسفند 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
فصلنامه آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشریه ‪ آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نشریه آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الخریف و الشتاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه آفاق علوم انسانی 2538-4278 شهریور 1399 دکتر سید امیر موسوی
نشریه آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 بهار و تابستان 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1399 دانشگاه گلستان
دو فصلنامه آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه آمایش محیط 2008-613X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 تابستان 1399 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مجله آموزش پرستاری فروردین و اردیبهشت 1399 انجمن علمی پرستاری ایران
دو فصلنامه آموزش پزشکی 2322-4940 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
|
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (مهر و آبان 1399)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سید یحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال