فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 شهریور 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و فاضلاب 1024-5936 آذر و دی 1398 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
آبخوان و قنات 2588-3852 بهار و تابستان 1397 دانشگاه بیرجند
آبزیان زینتی 2423-4575 پاییز 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
آبزیان و شیلات 2008-708X پاییز 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 مهر وآبان 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 2322-4746 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کردستان
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الصیف و الخریف 2018 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 شهریور 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1396 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 تابستان 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 پاییز 1398 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
|
 • pISSN: 2423-5474
  دوفصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 2008-4757 eISSN: 2423-396x
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ولی زاده
  سردبیر: دکتر امیر فتوت
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 3 (شهریور 1398)
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال